ALGEMENE VOORWAARDEN

Holy Moly’s Theater Trip is een attractie van Holy Moly B.V. (hierna genoemd: Holy Moly). Holy Moly zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan Holy Moly’s Theater Trip (hierna: Theater Trip) naar wens van de bezoeker te laten verlopen. Holy Moly zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. Holy Moly spant zich in om eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Holy Moly verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. Bij de kassa wordt de bezoeker gelegenheid geboden bevindingen en/of suggesties te vermelden.


1. Algemene bepalingen – definities

1.1 Holy Moly / Organisatie – Onder ‘Holy Moly’ wordt verstaan de organisatie die de Theater Trip beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, medewerkers en beveiliging alsmede overige functionarissen die bevoegd zijn namens Holy Moly op te treden. Holy Moly B.V., statutair gevestigd te Breda ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 78753813.

1.2 Theater Trip – Onder ‘Theater Trip’ wordt verstaan het geheel van ruimten, gelegen te Breda aan de Torenstraat 17 dat onder de rechts‐of beheersbevoegdheid van de directie van Holy Moly valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, horeca- en evenementenruimten en terrassen.

1.3 Bezoeker – Onder ‘Bezoeker‘ wordt verstaan een ieder die de Theater Trip betreedt en/of een evenement bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door Holy Moly of door derden met toestemming van Holy Moly bij en in de Theater Trip wordt georganiseerd.

1.5. Terrein – Alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar de Theater Trip en haar aansluitende horecalocatie plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.

1.6 Overeenkomst– Op het moment dat een bezoeker de Theater Trip betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij/zij geacht met Holy Moly een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de Bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De Bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van evenementen of horecacatering.

1.7 Toepasselijkheid– De toepasselijkheid van de Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Holy Moly. Samenloop met andere specifieke (contractuele) voorwaarden van Holy Moly zet de Bezoekvoorwaarden niet opzij. In geval van strijd prevaleren de voor een bijzondere activiteit gegeven specifieke voorwaarden c.q. bepalingen boven de Bezoekvoorwaarden. In artikel 2 van deze bezoekvoorwaarden wordt hier nader op ingegaan.

1.8 Bezoekvoorwaarden– Onder de Bezoekvoorwaarden worden verstaan de algemene bezoekvoorwaarden van Holy Moly, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 
2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het bezoek en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van drank- en etenswaren en merchandise).

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van Holy Moly.

2.5. Voor de Theater Trip en/of Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.

2.6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.7. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.


3. Toegankelijkheid

3.1 De Theater Trip en de ruimten van Holy Moly zijn gevestigd in een monumentaal toegankelijk gebouw met activiteiten verspreid over verschillende verdiepingen. Zowel binnen als buiten het gebouw moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid beïnvloeden. Individuele omstandigheden kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

3.2 De Bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke beleving van de Theater Trip.

3.3 Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met medewerkers van Holy Moly.

3.4 Holy Moly Theater Trip is niet toegankelijk voor personen onder de 8 jaar en een fysieke beperking (rolstoel, gebroken ledematen, e.d.).

3.5 Holy Moly Theater Trip is onder de 12 jaar alleen toegankelijk onder begeleiding van een volwassene.

3.6 Holy Moly Theater Trip is uitsluitend te bezoeken op eigen risico.

3.7 Holy Moly Theater Trip voldoet aan Nederlandse veiligheidsnormen, al wordt iedere bezoeker verzocht zich met beleid door de installatie te verplaatsen gezien de fysieke intensiteit van de omgeving.


4. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

4.1 Alle door Holy Moly schriftelijk gedane prijsopgaven of anderszins verschafte schriftelijke informatie zijn bindend voor zover het eigen informatiemateriaal betreft dat binnen de Theater Trip aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Holy Moly is verspreid. Holy Moly is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

4.2 Iedere Bezoeker dient wanneer hij in de Theater Trip aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.

4.3 De Bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige voucher of ticket dat recht geeft op korting op de toegangsprijs, te tonen aan als zodanig kenbare medewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

4.4 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij de Theater Trip betreedt. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper het Theater Trip bezoek onmogelijk maken, dit laatste echter ter uitsluitende beoordeling door de directie, onverminderd het bepaalde in artikel 4.6.

4.5 Kaarten voor Holy Moly’s Theater Trip kunnen tot maximaal 48 uur voor het gereserveerde tijdslot verplaatst worden naar nieuwe dag in overleg met een bevoegde medewerker.

4.6 Tot 24 uur voor het gereserveerde tijdslot kan een bezoeker haar tijd wijzigen op dezelfde datum, onder voorbehoud dat er andere tijden beschikbaar zijn.

4.7 De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot de Theater Trip worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Holy Moly of een daartoe door Holy Moly bevoegd verklaarde instantie.

4.8 Holy Moly restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten binnen Nederland uitsluitend indien de bezoeker de Theater Trip voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor Holy Moly geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

4.9 Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op bezoekers die als gast in de zin van artikel 1.4 de Theater Trip betreden en daarin verblijven.

4.10 Groepen van 20 personen of meer kunnen ieder moment tot maximaal 15% van de gekochte kaarten kosteloos annuleren indien dit voor het bezoek met een bevoegde medewerker van Holy Moly wordt afgestemd.


5. Verblijf in Theater Trip

5.1 Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de Theater Trip / Holy Moly dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft.

5.2 Gedurende het verblijf in het Theater Trip dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare medewerkers van Holy Moly, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van Holy Moly, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de Theater Trip / Holy Moly worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

5.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in de Theater Trip: a) aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; b) andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren; c) andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door Holy Moly evenwel expliciet worden toegestaan; e) te roken; f) naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van Holy Moly gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen; g) tentoongestelde objecten aan te raken. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen dienen erop toe te zien dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet beschadigen.

5.4 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de Theater Trip zulks redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van Holy Moly inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van de Theater Trip mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van de Theater Trip gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

5.5 In de ruimten van Holy Moly is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.

5.6 Holy Moly hanteert strikte auteursrechten. Het voor commerciële doeleinden openbaar maken dan wel vermenigvuldigen van foto‐, video‐en filmopnamen, gemaakt in Holy Moly, op welke wijze en met welk medium dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van Holy Moly.

5.7 Holy Moly kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan de Theater Trip een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot de Theater Trip voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen. Holy Moly kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 5.4 van deze Bezoekvoorwaarden. Het besluit tot ontzegging van de toegang zal deze bezoeker onverwijld, gemotiveerd en zo mogelijk schriftelijk worden bekendgemaakt.


6. Klachten

6.1 Holy Moly zal al het mogelijke doen het bezoek aan de Theater Trip of de door Holy Moly georganiseerde evenementen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van de Theater Trip en/of door Holy Moly georganiseerde tentoonstellingen/evenementen. Voorts informeert Holy Moly het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

6.2 Klachten zijn niet ontvankelijk met betrekking tot de volgende omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen nimmer leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door Holy Moly aan de bezoeker: a) klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van delen van objecten uit de Theater Trip; b) klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van de Theater Trip, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of repareren.

6.3 De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door een email te sturen naar info@holymolybreda.nl


7. Aansprakelijkheid

7.1 Het verblijf van de bezoeker in de Theater Trip is voor eigen rekening en risico.

7.2 Holy Moly is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaksschade of de bezoeker toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Holy Moly en of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen Holy Moly verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

7.3 De aansprakelijkheid van Holy Moly wordt onder meer uitgesloten voor: a) schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door Holy Moly ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen; b) schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerker van Holy Moly gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; c) schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers. d) schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.

7.4 Holy Moly is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Holy Moly. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Holy Moly onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien ‐, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Holy Moly c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet‐functionerend openbaar vervoer.

8. Aansprakelijkheid van bezoekers

8.1 De bezoeker van de Theater Trip is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze bezoekvoorwaarden en vrijwaart Holy Moly voor aanspraken van derden ter zake.

8.2 De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

8.3 Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, mede verantwoordelijk voor en mede aansprakelijk voor het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

8.4 Organisaties die in Holy Moly bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.

9. Media en media apparatuur

9.1 Tijdens het Theater Trip kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van de Theater Trip en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

9.2 Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan om tijdens de Theater Trip fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is daarnaast tevens niet toegestaan om professionele foto apparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan de Theater Trip per e-mail contact op de Organisatie.

9.3 Ingeval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 9.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is de Organisatie bevoegd:
a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):
het Evenement is afgelopen; of
door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of
een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
b) de Bezoeker die in strijd met artikel 9.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

9.4 Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

9.5 Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.

9.6 De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

10. Ontbinding

10.1 De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 7.4 van toepassing is.

10.2 Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.


11. Persoonsgegevens

11.1 De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacybeleid biedt meer informatie over hoe deze persoonsgegevens opgeslagen worden.

12. Toepasselijk recht

12.1 Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Holy Moly is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Holy Moly voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

13. Slotbepaling

13.1 Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet‐geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet‐geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

13.2 Bij het betreden van het evenement ga je automatisch akkoord met het Huishoudelijk Reglement.


Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@holymolybreda.nl


Versie 1.1, d.d. 21 januari 2022.