HUISREGLEMENT

Met het betreden van het Holy Moly-terrein ga je akkoord met dit Huisreglement.

1. Toegangsbewijzen
Als je onze Theater Trip wilt bezoeken, heb je een geldig toegangsbewijs nodig. Dit toegangsbewijs moet je tijdens je bezoek op verzoek tonen.

2. Algemene regels
In Holy Moly zijn de Nederlandse wet en de in Nederland gebruikelijke normen en waarden van toepassing. Denk tijdens je bezoek aan je eigen en andermans veiligheid en eigendommen en aan die van Holy Moly. Voorkom gevaarlijke situaties en ga altijd respectvol met elkaar om. Baldadigheid, vernieling, geweld, onnodig lawaai of ander ongewenst gedrag worden niet getolereerd. Ook wapenbezit, onder invloed zijn van alcohol en/of verdovende middelen, handelen of in het bezit zijn van verdovende middelen is niet toegestaan.

3. Experience
Let op: de Theater Trip is een individuele ervaring. Per groep van max. 4 personen doorloop je de Theater Trip. Doch bestaat de kans dat iedereen dit op zijn of haar eigen manier ervaart.

4. Restricties
Iedere bezoeker stelt zich akkoord met de volgende restricties uit die Huisreglement, wat betreft het bezoek aan Holy Moly’s Theater Trip. De Theater Trip is niet toegankelijk als je:

  • Zwanger bent
  • Gevoelig bent voor epileptische aanvallen
  • Lichamelijk en/of mentaal instabiel bent
  • Onder de 8 jaar bent
  • Claustrofobisch bent of angst hebt voor kleine, donkere ruimtes
  • Een angststoornis hebt

De bezoeker wordt dit ter kennisgeving medegedeeld bij de ticketverkoop. Schade hieruit voortvloeiend door deze informatie niet tot zich te nemen, op welke wijze dan ook, geeft geen recht op restitutie.

5. Dieren
Dieren zijn niet toegestaan. Alleen hulpdieren zijn toegestaan. Wij kunnen je vragen hiervoor een doktersverklaring te overleggen.

6. Aansprakelijkheid
Je betreedt Holy Moly op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Holy Moly is uitgesloten, met uitzondering van schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Holy Moly.

7. Aanwijzingen en instructies
Je moet altijd de aanwijzingen van onze medewerkers volledig en direct opvolgen en de instructies op de aanwezige borden naleven. De directie is altijd bevoegd de Theater Trip buiten bedrijf te stellen en te houden. Dit geeft geen recht op restitutie.

8. Eten en drinken
Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar Holy Moly. Binnen de
Theater Trip is het nadrukkelijk verboden om te eten en/of te drinken.

9.Roken
Roken is overal in binnenruimtes van Holy Moly niet toegestaan. Dit geldt ook voor de e-sigaret.

10. (Commerciële) activiteiten
Het uitvoeren van (commerciële) activiteiten, waaronder opnames, onderzoeken, reclame en collectes is op het Holy Moly-terrein is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

11. Cameratoezicht en (attractie)foto
Ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen is cameratoezicht aanwezig op het terrein van Holy Moly. Het is ook mogelijk dat er door of voor Holy Moly opnames worden gemaakt. Holy Moly kan deze opnames gebruiken voor publicaties en promotionele doeleinden.

Overtreding van dit Huisreglement kan leiden tot weigering of verwijdering van het terrein of – in bepaalde gevallen – tot aangifte bij de politie. Je hebt daarbij geen recht op restitutie. De directie beslist in alle overige gevallen die niet expliciet in dit Huisreglement staan vermeld.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit Huisreglement dan kunt u contact opnemen via info@holymolybreda.nl

Versie 1.1, d.d. 21 januari 2022.